Poskytovatel úvěrů s licencí od
České národní banky

Poskytovatel úvěrů s licencí od České národní banky

Povinně zveřejňované informace pro spotřebitele a informace o zpracování osobních údajů

 1. Poskytovatel, jakožto společnost s ručením omezeným, tímto v souladu s ust. § 7 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v aktuálním znění, zveřejňuje následující informace o své osobě:

  Obchodní firma: Gentar s.r.o.

  Sídlo: Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2

  Údaj o zápisu v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195211

  Identifikační číslo společnosti: 243 07 319

 2. Poskytovatel tímto dále v souladu s ust. § 92 odst. 1 zák. č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru, v aktuálním znění (dále jen jako „Zákon“), podává a trvale zpřístupňuje spotřebitelům následující informace:
  1. své kontaktní údaje, poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty:

   Gentar s.r.o.

   adresa: Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2,

   telefon: +420 222 210 761

   e-mail: info@gentar.cz

   web: www.gentar.cz

  2. údaje o registru nebo seznamu, kde je možno ověřit jeho oprávnění k činnosti:
   Poskytovatel je jakožto osoba, jíž bylo uděleno oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení a spotřebitelského úvěru na bydlení veden v souladu s ust. § 54 písm. a) Zákona v registru vedeném Českou národní bankou, veřejně přístupném na webové adrese: zde
  3. údaje o interním mechanismu vyřizování stížností naleznete zde (jako přílohu č. 2 Postupů a pravidel nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru Gentar s.r.o., označenou jako „Reklamační řád“).
  4. údaje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra:

   Pokud Vaši stížnost ani opakovanou stížnost interně nevyřešíme k Vaší spokojenosti, můžete kontaktovat finančního arbitra podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Neúspěšná výzva poskytovateli k nápravě je podmínkou pro přístup k finančnímu arbitrovi podle tohoto odstavce. Dlužník si může v případě sporu zvolit, zda podá návrh k finančnímu arbitrovi, nebo zda podá žalobu k soudu. Informace o možnostech řízení před finančním arbitrem jsou dostupné na internetových stránkách: www.finarbitr.cz , kontaktní adresa finančního arbitra je Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, tel.: +420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz .

  5. údaje o orgánu dohledu: Dohled nad poskytovatelem vykonává Česká národní banka, webové stránky: www.cnb.cz
  6. obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele podle § 84 odst. 1 za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti: Tyto obecné informace jsou uvedeny v postupech a pravidlech nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru Gentar s.r.o.

   Postupy a pravidla nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru Gentar s.r.o.: naleznete zde

   Vzor formuláře sloužícího k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele: naleznete zde

  7. informace o tom, zda je poskytována rada podle § 85 odst. 1 Zákona:

   Poskytovatel neposkytuje rady dle ustanovení § 85 Zákona.

  8. účel použití spotřebitelského úvěru, včetně případné informace o tom, že účel čerpání spotřebitelského úvěru není omezen:

   Účel použití spotřebitelského úvěru není zásadně omezen.

  9. formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno:

   Úvěry musí být vždy zajištěny dostatečným zajištěním ve formě zástavního práva či práva zajišťovacího převodu. Poměr poskytované jistiny úvěru k hodnotě zajištění („Loan to Value“, nebo „LTV“) bude činit minimálně 70:100. Hodnotu zajištění určuje svým rozhodnutím úvěrová rada poskytovatele. Podklady pro stanovení hodnoty zajištění vyžádá poskytovatel od zájemce, to neplatí, jsou-li podklady dostupné z veřejných rejstříků. Poskytovatel si vyhrazuje možnost vyžadovat jiné, resp. další zajištění v rámci konkrétního případu. Úvěrová rada je oprávněna povolit výjimku z dodržování tohoto pravidla.

  10. příklady možné doby trvání spotřebitelského úvěru:

   Doba trvání úvěru je stanovena takto:

   Minimální: bez omezení

   Maximální: 10 let ode dne poskytnutí úvěru

   Úvěrová rada je oprávněna povolit výjimku z dodržování tohoto pravidla.

  11. typy dostupné zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby, včetně souvisejících důsledků pro spotřebitele:

   Zápůjční úroková sazba činí u všech typů produktů poskytovatele 10 % p.a. (ročně) z vyplacené částky úvěru, a to ode dne vyplacení finančních prostředků z účtu poskytovatele do jejich zaplacení, tj. dne připsání na účet poskytovatele. Úvěrová rada může schválit jako výjimku jinou výši zápůjční úrokové sazby, kdy v případě vyšší úrokové sazby než 10 % p.a. musí být takové navýšení odůvodněno výjimečností případu. Úroková sazba může být poskytovatelem jednostranně snížena a následně zvýšena, nejvýše vždy však do výše ve smlouvě ujednané úrokové sazby. Jednostranné zvýšení úrokové sazby poskytovatelem nad výši ujednanou ve smlouvě je vyloučeno.

   Poskytovatel je zpravidla oprávněn kdykoli svým jednostranným prohlášením doručeným spotřebiteli snížit úrokovou sazbu stanovenou ve smlouvě o úvěru a opětovně ji stejným způsobem zvýšit až do výše sazby stanovené ve smlouvě o úvěru. Změna sazby je účinná ode dne doručení takového prohlášení.

  12. je-li nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, uvedení této měny včetně vysvětlení důsledků, které pro spotřebitele vyplývají z uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v cizí měně:

   Úvěry budou poskytovány přednostně v CZK, ledaže úvěrová rada poskytovatele rozhodne jinak. Měna, ve které je úvěr poskytnut, bude použita i pro splácení úvěru. Bude-li určena jiná měna než CZK, určí poskytovatel v rámci podmínek úvěru pravidla pro zajištění kurzových rozdílů, jakož i stanoví, kdo ponese náklady na zajištění dopadu změn kurzu CZK / měna úvěru. Důsledky poskytnutí úvěru v cizí měně tak poskytovatel vždy sdělí zájemci dle okolností konkrétního případu v souladu se Zákonem.

  13. reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů:

   celková výše spotřebitelského úvěru: 1.000.000,- Kč

   doba trvání úvěru ode dne vyčerpání úvěru: 5 let

   Celkové náklady spotřebitelského úvěru: 60.000,- Kč

   Celková částka splatná spotřebitelem: 1.334.820,-

   RPSN: 13,47 %

   Tento reprezentativní příklad vychází z následujících předpokladů:

   - celková výše spotřebitelského úvěru byla vyčerpána najednou;

   - po celou dobu trvání úvěru spotřebitel splácí pravidelné měsíční splátky smluvního úroku a části jistiny ve výši 21.247,- Kč měsíčně a na konci doby trvání úvěru spotřebitel splatí veškerý dosud nesplacený dlužný úrok a dosud nesplacenou část jistiny úvěru; a

   - po celou dobu trvání úvěru činila zápůjční úroková sazba 10 % p.a. (ročně) z vyplacené (celkové) výše spotřebitelského úvěru.

   Výše uvedené celkové náklady spotřebitelského úvěru ve výši 60.000,- Kč jsou stanované odhadem a zahrnují: poplatek za uzavření smlouvy (27.500,-), ověřování podpisů (500,-Kč), pojistné za 5 let (25.000,-Kč) hrazené na konci pojistného období (započítá se jen, je-li poskytovateli známo), poplatek za návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí (1.000,-), poplatek za výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí (1.000,-Kč), náklady na ocenění předmětu zajištění (5.000,- Kč).

  14. případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty a které spotřebitel musí v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru zaplatit:

   - náklady na vystavení potvrzení o čerpání úvěru s úředně (notářem) ověřeným podpisem úvěrovaného, a

   - náklady na sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti,

   - náklady na ocenění předmětu zajištění, pokud nejsou placeny zájemcem dle čl. XVIII. Žádné další náklady nejsou poskytovateli známy.

  15. možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek:

   Úvěr je možné splácet v následujících variantách:

   1. spotřebitel platí poskytovateli po celou dobu trvání úvěru pravidelné měsíční splátky přirůstajících smluvních úroků Dlužná jistina úvěru je splatná jako celek na konci doby trvání úvěru, nebo
   2. spotřebitel platí poskytovateli po celou dobu trvání úvěru pravidelné měsíční splátky započítávané dílem na přirůstající smluvní úroky, dílem na dlužnou jistinu úvěru. Doplatek dosud nesplacené části jistiny úvěru je splatný na konci doby trvání úvěru, nebo
   3. veškeré dlužné částky včetně příslušenství jsou spotřebitelem splatné na konci doby trvání úvěru. V rámci této varianty dochází ke splacení dluhů spotřebitele z peněžních prostředků získaných z prodeje zastavených nemovitostí, resp. nemovitostí daných do zajištění pohledávek poskytovatele z úvěru.

   Četnost splátek je v závislosti na výše uvedených variantách buď měsíční, nebo stanovena jako jedinou splátkou na konci doby trvání úvěru.

   Výše každé z pravidelných měsíčních splátek ve variantě splácení uvedené ad a) výše se rovná smluvnímu úroku přirostlému za dané úrokové období (kalendářní měsíc, resp. daný počet dnů, došlo-li v průběhu měsíce ke změně výše úrokové sazby či změně výše jistiny úvěru). Příklad: Při výši dlužné jistiny úvěru 100.000,- Kč a použité úrokové sazbě 8 % p.a. (ročně) činí v takovém případě splátka za kalendářní měsíc částku 667,- Kč.

   Výše každé z pravidelných měsíčních splátek ve variantě splácení uvedené ad b) výše se rovná smluvnímu úroku přirostlému za dané úrokové období (kalendářní měsíc, resp. daný počet dnů, došlo-li v průběhu měsíce ke změně výše úrokové sazby či změně výše jistiny úvěru), navýšenému o částku připadající na splátku části dlužné jistiny dle splátkového kalendáře poskytnutého spotřebiteli.

   Výše jediné splátky ve variantě splácení uvedené ad c) výše se rovná souhrnu všech dlužných částek, k jejichž úhradě je spotřebitel dle smlouvy o úvěru zavázán, tj. součtu dlužné jistiny úvěru, příslušenství a případných dalších dlužných částek, není-li jejich splatnost ujednána jinak. Počet splátek odpovídá výše uvedeným variantám splácení- v případě varianty uvedené ad c) výše je řádná splátka jediná, v případě variant uvedených ad a) a b) výše počet řádných splátek odpovídá počtu kalendářních měsíců, po které byl úvěr vyčerpán a ne zcela splacen, když řádné splátky při variantách uvedených ad a) a b) výše probíhají na bázi kalendářních měsíců.

  16. je-li to relevantní, jasné a výstižné upozornění, že splácení spotřebitelského úvěru podle uzavřené smlouvy o spotřebitelském úvěru nezaručuje splacení celkové výše spotřebitelského úvěru:

   V případě, že u poskytnutého úvěru jsou dle smlouvy o úvěru spláceny průběžně pouze úroky, resp. průběžné splátky neprobíhají, má spotřebitel povinnost splatit na konci doby trvání úvěru splatit celou dlužnou částku, tj. dlužnou jistinu úvěru s případně dosud nesplacenými úroky a dalším příp. příslušenstvím.

  17. podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru:

   Spotřebitel má možnost tento úvěr kdykoli předčasně splatit, a to buď zcela, nebo zčásti. Předčasné splacení úvěru není spojeno s žádnými poplatky či sankcemi.

   Pro případ předčasného splacení úvěru má poskytovatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru. Pro účely tohoto odstavce se účelně vynaložené náklady rozumí:

   - Náklady na zajištění finančních prostředků, které poskytovatel vynakládá z důvodů přijetí úvěru, pokrývajícího předčasně splácený spotřebitelský úvěr, a to pouze v rozsahu odpovídajícím nezbytně nutnému období trvání takového přijatého úvěru. Tyto náklady zahrnují pouze skutečně poskytovatelem vynaložené náklady, resp. náklady, které z uvedeného důvodu vynaloží. Poskytovatel nemá právo požadovat náhradu tzv. nákladů ušlé příležitosti, tj. prostředků, které by poskytovatel hypoteticky získal, pokud by byl úvěr poskytl namísto dlužníkovi třetí osobě; a

   - Náklady účelně vynaložené na přípravu právní dokumentace, jejíž sepis by pro případ řádného plnění úvěru ve lhůtách původně sjednaných nebylo nutné; a

   - Další náklady, jejichž vznik je přímo závislý na předčasném splacení úvěru a takové náklady by při předem sjednaném plnění úvěru nevznikly.

  18. případný požadavek na ocenění nemovité věci, nákladů vyplývajících z tohoto ocenění pro spotřebitele a informace o tom, zda je ocenění povinen provést spotřebitel:

   Poskytovatel je oprávněn si sám zajistit svými prostředky ocenění předmětu zajištění. Ocenění se provádí na cenu obvyklou v místě a čase na trhu. Poskytovatel je oprávněn ocenění nechat provést znalcem v daném oboru. Náklady na takové ocenění pak nese zájemce (spotřebitel).

  19. informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem, je-li uzavření takové smlouvy podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru za nabízených podmínek, včetně informace, zda je spotřebitel při uzavírání takové smlouvy omezen na nabídku daného poskytovatele nebo zprostředkovatele:

   Podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru není uzavření žádné smlouvy o doplňkové službě.

  20. upozornění na možné důsledky nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru:

   Některé případy nedodržení závazků spotřebitele dle smlouvy o úvěru:

   - Při nesplnění podmínek čerpání nejpozději do sjednané doby není spotřebitel oprávněn čerpat úvěr;

   - V případě, že se spotřebitel dostane do prodlení se splátkou úvěru dle smlouvy, je spotřebitel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu v ujednané výši a dále zákonný úrok z prodlení a případnou náhradu škody;

   - Dostane-li se spotřebitel do prodlení se splácením úvěru, je poskytovatel oprávněn vyzvat ho k uhrazení dlužné splátky. V této výzvě poskytne poskytovatel spotřebiteli lhůtu ke splnění dlužné splátky. Marným uplynutím této lhůty se stává celý úvěr splatným;

   - V případě porušení povinnosti k zajištění pohledávek poskytovatele dle smlouvy o úvěru ani po marném uplynutí lhůty k nápravě dle písemné výzvy poskytovatele je spotřebitel povinen zaplatit poskytovateli ujednanou smluvní pokutu a nahradit poskytovateli veškerou z toho vzniklou škodu;

   - V případě, že se některé z ujednaných prohlášení spotřebitele ukáže nepravdivým, má poskytovatel právo od smlouvy o úvěru odstoupit;

   - V případě, že spotřebitel poruší jakoukoli povinnost dle smlouvy o úvěru, je povinen poskytovateli nahradit škodu z toho poskytovateli vzniklou.

   Pokud se spotřebitel dostane do prodlení se splácením úvěru, je povinen poskytovateli kromě splátek úroku a jistiny dle smlouvy dále platit smluvní pokuty a úroky z prodlení a dále náhradu nákladů účelně poskytovatelem vynaložených, které mu vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele.

   Souhrn smluvních pokut, na které může poskytovateli vzniknout právo za spotřebitelem dle smlouvy o úvěru, nemůže přesáhnout částku ve výši součinu čísla 0,5 a celkové vyčerpané výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000 Kč.

   Poskytovatel se může svých práv za spotřebitelem domáhat mimo jiné také v rámci nalézacího, vykonávacího, exekučního či insolvenčního řízení. V případech stanovených zákonem může být spotřebiteli dále uložena povinnost k náhradě nákladů takového řízení.

 3. Informace o zpracování osobních údajů - poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů
  1. Úvodní informace

   Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti s plněním, které Vám je poskytováno. Ochranu Vašich osobních údajů bere níže uvedený správce velice vážně.

   Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními hlavy II., dílu 2, oddílu 6 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, případně nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ nebo též „GDPR“) a související českou legislativou.

   V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

  2. Kdo je správcem osobních údajů a jak ho kontaktovat?

   Správcem osobních údajů je společnost Gentar, s.r.o., se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 24307319, zapsaná v OR spisová značka C 195211 vedená u Městského soudu v Praze, telefon +420 222 210 761, e-mail: info@gentar.cz (dále také jako „správce“). Níže uvedená práva můžete uplatnit kontaktováním správce osobně, poštou, při předchozím zajištění potvrzení Vaší identity též emailem nebo telefonicky.

  3. Co vše patří mezi osobní údaje?

   Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

  4. Na jakém základě bude správce zpracovávat Vaše osobní údaje?

   Správce bude zpracovávat osobní údaje, aby splnil/uzavřel smlouvu; právní povinnost; pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo na základě Vašeho souhlasu s konkrétním účelem zpracování. Vaše osobní údaje potřebné pro uzavření smluv poskytujete správci dobrovolně. Pokud je správci neposkytnete, tak s Vámi nebude možné uzavřít smlouvu a plnit podle ní.

  5. Rozsah osobních údajů zpracovávaných správcem

   Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

   • identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mail),
   • údaje o bonitě a důvěryhodnosti subjektu údajů (údaje potřebné pro posouzení případu v souladu s právními předpisy a vnitřními pravidly správce {úvěruschopnost} - číslo a platnost občanského průkazu ČR, číslo/platnost dalšího dokladu, adresu trvalého bydliště, adresu současného místa pobytu (včetně data počátku pobytu), telefonní kontakt, způsob bydlení, rodinný stav, počet vyživovaných dětí, profesi, zaměstnavatele, (název, IČO, adresa, datum nástupu do zaměstnání, telefonní číslo do zaměstnání), čistý příjem, náklady na bydlení, další příjmy a závazky, údaje o partnerovi (jméno a příjmení, rodné příjmení, datum narození, čistý příjem),
   • údaje o právech a povinnostech (vzájemná právní jednání, závazky z nich vycházející a případné zajištění závazků).
  6. Účel a doba zpracování osobních údajů

   Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány k níže uvedeným účelům, kterými jsou:

   • poskytování úvěr (včetně spotřebitelského úvěru: jiného než na bydlení a úvěru na bydlení);
   • plnění povinností ze smluv uzavřených se subjektem údajů, výkon nebo obhajoba právních nároků správce;
   • oprávněné zájmy správce či třetí strany (výkon nebo obhajoba právních nároků správce; zasílání sdělení, která přímo souvisejí s předmětem Vámi uzavřené smlouvy);
   • vedení vnitřní evidence, plnění zákonných povinností a zajištění fungování správce;
   • ostatní účely ujednané mezi smluvními stranami výslovně, z takových ujednání přímo či nepřímo vyplývající či umožněné správci právními předpisy.

   Zpracování probíhá po dobu nezbytnou pro: vypořádání vzájemných práv a povinností vyplývajících z jednotlivých účelů zpracování; určení, výkon nebo obhajobu právních nároků vyplývajících z výše uvedených jednání; účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany; splnění právní povinnosti správce.

  7. Další informace o zpracování osobních údajů

   Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně (písemně a elektronicky) pracovníky správce a advokáty správce. Při správě sítě jsou osobní údaje zpřístupněny správci sítě. Správce je oprávněn osobní údaje poskytnout k zpracování osobám, jejichž součinnost správce využívá při uplatňování svých práv a zajišťování plnění svých povinností a při interních činnostech správce a při jejich kontrole a řízení. Správce je dále oprávněn tyto údaje poskytnout orgánům veřejné moci v rámci podání jím činěných. Správce je dále oprávněn poskytovat tyto údaje v rozsahu, v jakém je k tomu povinen v souladu se zákonem (např. soudům v rámci civilního soudního řízení dle ust. § 128 občanského soudního řádu).

  8. Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli, spolusprávci, ani jinými osobami, s výjimkou osob uvedených v předchozím odstavci.
  9. Poučení o právech subjektů údajů a další poučení

   Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

  10. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
  11. Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
  12. Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
  13. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů: zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany; pro účely přímého marketingu; pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
  14. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
  15. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Správce neprodleně poté osobní údaje přestane zpracovávat.
  16. Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
  17. Správce Vás tímto poučuje o tom, že předávání osobních údajů je významně bezpečnější osobně, poštou a datovou schránkou, než telefonicky/emailem. Pokud trváte na e-mailové a telefonické komunikaci pro konkrétní zaslání osobních údajů, tak Vám je správce zašle na telefon/email, který uvedete.
  18. Více informací o Vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz ).

Výňatek z Postupů a pravidel nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru Gentar s.r.o.

 1. Vymezení pojmů

  Níže uvedené pojmy mají v těchto Pravidlech následující význam:

  „Dozorčí rada“ se rozumí dozorčí rada Poskytovatele

  „Dlužník“ se rozumí osoba zavázaná z Úvěru poskytnutého Poskytovatelem

  „OZ“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

  „Poskytovatel“ se rozumí Gentar s.r.o., IČO: 24307319, se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195211. Je-li dále v textu stanovena povinnost či doporučení pro Poskytovatele, pak tato povinnost či doporučení platí i pro osoby, jednající za Poskytovatele (statutární orgán, prokurista, zaměstnanci, jiné osoby zmocněné k výkonu činností jménem Poskytovatele)

  „Pravidla“ se rozumí tento výňatek z dokumentu nazvaného Postupy a pravidla nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

  „Úvěr“ se rozumí spotřebitelský úvěr poskytnutý v mezích Zákona Poskytovatelem Zájemci / Dlužníkovi. Pokud tato Pravidla hovoří o splácení Úvěru, pak pod takový pojem spadá i splácení nároků souvisejících s Úvěrem (smluvní úrok, úrok z prodlení, smluvní pokuty a další náklady spojené s prodlením Dlužníka se splacením Úvěru)

  „Zájemce“ se rozumí spotřebitel se zájmem o získání Úvěru ve smyslu Zákona

  „ZOK“ se rozumí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v aktuálním znění

  „Zákon“ se rozumí zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v aktuálním znění

  „Zprostředkovatel“ se rozumí osoba splňující podmínky Zákona pro výkon zprostředkování spotřebitelského úvěru, která zprostředkovala příležitost získání Úvěru pro Poskytovatele a/nebo Zájemce

 2. Základní údaje o Poskytovateli
  1. Poskytovatel je společností s ručením omezeným podřízenou ZOK se sídlem v České republice.
  2. Základní kapitál Poskytovatele činí 20.000.000,- Kč (slovy: Dvacet milionů korun českých) a byl řádně splacen. Počáteční kapitál Poskytovatele nesmí klesnout pod částku 20.000.000,- Kč.
  3. Poskytovatel byl oprávněn ve smyslu § 169 odst. 1 Zákona k poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů na základě udělené vázané živnosti (vznik oprávnění dne 11.7.2012). Poskytovateli bylo uděleno oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, s právní mocí rozhodnutí ke dni 27.4.2018. Poskytovatel je zapsán v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru vedeném Českou národní bankou.
  4. Poskytovatel je jako společnost založen na dobu neurčitou.
  5. Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru bude uděleno dle podmínek Zákona.
  6. Poskytovatel je důvěryhodnou osobou dle § 73 Zákona.
  7. Služby případného Zprostředkovatele platí Zájemce, resp. příjemce úvěru přímo takovému Zprostředkovateli, zprostředkovává-li Zprostředkovatel úvěr výlučně na základě svého smluvního vztahu se Zájemcem. V případě, že Zprostředkovatel zprostředkovává úvěry pro Poskytovatele na základě smlouvy s Poskytovatelem, platí služby Zprostředkovatele výlučně Poskytovatel. Je vyloučeno, aby Zprostředkovatel pobíral odměnu jak od Zájemce, resp. Dlužníka, tak od Poskytovatele.
 3. Pravidla jednání se Zájemcem / Dlužníkem
  1. Poskytovatel je povinen provozovat svou činnost s odbornou péčí. Poskytovatel jedná čestně, transparentně a zohledňuje práva a zájmy Zájemce / Dlužníka.
  2. Poskytovatel bude jednat vždy tak, aby bylo Zájemci zřejmé, že jde o poskytovatele spotřebitelského úvěru ve smyslu Zákona.
  3. Poskytovatel při komunikaci se Zájemcem a Dlužníkem, včetně propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.
  4. Poskytovatel je povinen zajistit, aby obsah komunikace byl:
   1. podán jasným, výstižným a zřetelným způsobem a
   2. dostačující a přesný a nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval důležité skutečnosti, informace nebo upozornění, zejména nepoužíval formulace, které mohou u spotřebitele vyvolávat klamné očekávání týkající se dostupnosti spotřebitelského úvěru a výše jeho nákladů.
  5. Poskytovatel neposkytuje rady dle ustanovení § 85 Zákona.
  6. Doba na rozmyšlenou poskytovaná Poskytovatelem Zájemci nesmí být kratší než 14 dní.
  7. Dlužník je oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání Úvěru. V takovém případě má Dlužník právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Dlužník povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.
  8. Pro případ předčasného splacení Úvěru má Poskytovatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením Úvěru, jen pokud je to ujednáno přímo ve smlouvě o úvěru.
  9. Poskytovatel nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle předchozího odstavce, pokud předčasné splacení bylo provedeno:
   1. v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení Úvěru,
   2. v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba,
   3. Úvěru na bydlení do 3 měsíců poté, co Poskytovatel Dlužníkovi sdělil novou výši zápůjční úrokové sazby podle § 102 odst. 3 Zákona,
   4. u Úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity Dlužníka jako dlužníka ze smlouvy o Úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti Dlužníka splácet Úvěr na bydlení, nebo
   5. u Úvěru na bydlení do 25 % celkové výše Úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o Úvěru na bydlení.
  10. Výše případné náhrady nákladů podle odstavce 8.8. nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem Úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru. Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel oprávněn požadovat v souvislosti s předčasným splacením Úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného splacení Úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento Úvěr zajištěn, kdy Dlužník je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o Úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž Poskytovateli vzniká právo požadovat náhradu nákladů podle odstavce 8.8., která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše Úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.
  11. Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by Dlužník zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení Úvěru, a v případě Úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.
  12. Dlužníkovi, který sdělí Poskytovateli svůj úmysl Úvěr na bydlení předčasně splatit, Poskytovatel bez zbytečného odkladu poskytne za účelem zvážení důsledků předčasného splacení:
   1. vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset Dlužník v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením, bylo-li jejich zaplacení ujednáno,
   2. údaje o výši náhrady nákladů Poskytovatele podle odstavce 8.8. s uvedením veškerých předpokladů pro její výpočet, bylo-li toto právo Poskytovatele ujednáno přímo ve smlouvě o úvěru, a
   3. informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro Dlužníka, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí Poskytovatel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle odstavce 8.9.
  13. Dlužník může od smlouvy o Úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření takové smlouvy. V případě, že tato smlouva neobsahuje informace podle § 106 až 108 nebo § 109 odst. 1 Zákona, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, co Poskytovatel Dlužníkovi chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
  14. Od smlouvy o Úvěru jiném než na bydlení lze odstoupit podle předchozího odstavce v písemné formě, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Poskytovateli v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.
  15. Odstoupením od smlouvy o Úvěru jiném než na bydlení se Úvěr jiný než na bydlení od počátku ruší. Poskytovatel nemá právo požadovat po Dlužníkovi žádné plnění s výjimkou plnění uvedeného v následujícím odstavci.
  16. Došlo-li k odstoupení od smlouvy o Úvěru, je spotřebitel povinen poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit
   1. jistinu poskytnutého Úvěru,
   2. úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena, a
   3. případné nevratné poplatky zaplacené Poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.
  17. Pokud Poskytovatel nebo třetí osoba na základě smlouvy mezi třetí osobou a Poskytovatelem poskytuje doplňkovou službu související se smlouvou o Úvěru, odstoupením od této smlouvy zaniká i závazek ze smlouvy o doplňkové službě. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat třetí osobu o tom, kdy k odstoupení od smlouvy došlo.
  18. Má-li Dlužník právo na odstoupení od smlouvy o Úvěru podle Zákona, ustanovení OZ upravující odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory se nepoužijí.
 4. Splácení Úvěru
  1. Splácení Úvěru bude prováděno v souladu s uzavřenou smluvní dokumentací k Úvěru.
  2. Poskytovatel není oprávněn požadovat po Dlužníkovi splácení Úvěru jiným způsobem než bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele. To nevylučuje možnost splácení Úvěru hotovostními platbami, pokud takový požadavek vznese Dlužník či osoba, která provádí plnění za Dlužníka. Takové plnění není oprávněn Poskytovatel odmítnout, ledaže je plnění v rozporu s právními předpisy.
  3. Dlužník je povinen splácet Úvěr v měně stanovené smlouvou o Úvěru. Není-li ve smlouvě o Úvěru stanoveno jinak, pak bude platit, že Úvěr je splácen ve stejné měně, v jaké byl poskytnut. Poskytovatel není oprávněn odmítnout plnění na splácení Úvěru v jiné než smlouvou stanovené měně, ale zajistí, aby náklady na konvergenci měny nesl Dlužník.
 5. Poučení o právu podat podnět
  1. Kdokoli je oprávněn Dozorčí radě podat nezávazný podnět k zahájení interní kontroly řádnosti postupu Poskytovatele, a to zejména, nikoli však výlučně v oblastech ověření splnění požadavků odborné způsobilosti a důvěryhodnosti příslušnými osobami, poskytování spotřebitelských úvěrů, administrativních a účetních postupů, odměňování, jednání se spotřebiteli včetně vyřizování stížností, uchovávání dokumentů a záznamů, zpracování a evidence informací, podepisování dokumentů, procesu posuzování úvěruschopnosti, oceňování předmětu zajištění, pravidel týkajících se dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, informační povinnosti, postupu při prodlení Dlužníka, vymáhání pohledávek, a pravidel komunikace.

Reklamační řád

Poskytovatel spotřebitelského úvěru, společnost Gentar s.r.o., IČO: 243 07 319, se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195211 (dále jen jako „Poskytovatel“) tímto stanovuje následující závazná pravidla pro vyřizování případných stížností a reklamací spotřebitele, který vstoupil v jednání s Poskytovatelem ve věci a/nebo v souvislosti s poskytnutím spotřebitelského úvěru, jakož i spotřebitele zavázaného z úvěru poskytnutého Poskytovatelem (spotřebitel dle této věty dále jen jako „Dlužník“).

Podání Stížnosti

 1. V případě, že Dlužník považuje postup Poskytovatele za neoprávněný, může podat Poskytovateli svou stížnost či reklamaci (dále jen jako „Stížnost“).
 2. Dlužníkovi se doporučuje podat Stížnost k rukám jednatele Poskytovatele, a to buď v písemné podobě na adresu pro doručování (resp. elektronicky na adresu pro doručování elektronické pošty), která je ke dni podání Stížnosti zveřejněná na internetových stránkách Poskytovatele, nebo ústně osobně v sídle Poskytovatele v pracovní den mezi 9:00 a 15:00 hodin. O ústním podání Stížnosti sepíše Poskytovatel protokol, jehož jedno vyhotovení poskytne Dlužníkovi.
 3. Stížnost nemůže být jakkoliv zpoplatněna.
 4. O přijaté Stížnosti vede Poskytovatel písemný/elektronický záznam s uvedením data přijetí, data vyřešení, způsobu jejího řešení a data poskytnutí informace Dlužníkovi o výsledku řešení Stížnosti. Daný záznam je vždy připraven k nahlédnutí členům Úvěrové rady a Dozorčí rady. Na oprávněnou žádost jednatel Poskytovatele zpřístupní informace z evidence podle tohoto odstavce příslušnému orgánu veřejné moci či veřejnému ochránci práv v souladu s platnými právními předpisy.
 5. Evidenční systém podle předchozího odstavce obsahuje zejména informace, kdy, jakým způsobem a jakým subjektem byla Stížnost podána, jaký je věcný obsah Stížnosti a kdy uplyne lhůta pro její vyřízení.
 6. Podanou Stížnost lze kdykoli vzít zpět.
 7. Dlužník se může nechat při jednání podle Reklamačního řádu zastoupit v souladu se zákonnými ustanoveními o zastoupení při právním jednání.

Postup při vyřizování Stížnosti

 1. Jednatel Poskytovatele shromáždí veškeré podklady potřebné pro posouzení důvodnosti doručené Stížnosti. Tyto podklady společně se Stížností postoupí bez zbytečného odkladu Úvěrové radě Poskytovatele (dále jen jako „Úvěrová rada“) s informací o délce lhůty, která v souladu s odst. 2.6. zbývá pro vyřízení Stížnosti a případné následné Opakované stížnosti.
 2. Úvěrová rada je povinna projednat a přezkoumat podanou Stížnost z hlediska důvodnosti v celém jejím rozsahu. Pokud Úvěrová rada dospěje k závěru, že je Stížnost důvodná, Stížnosti bez zbytečného odkladu vyhoví a učiní kroky nezbytné k nápravě ve Stížnosti vytčených vad. Rozhodnutí, jímž Úvěrová rada Stížnost zcela či z části zamítla, musí obsahovat vysvětlení stanoviska, jaké Poskytovatel ke Stížnosti zaujal, a poučení o možnosti podat Opakovanou stížnost k Dozorčí radě včetně poučení o účinku podání Opakované stížnosti na lhůtu podle odstavce 2.6.
 3. Úvěrová rada sdělí jednateli Poskytovatele bez zbytečného odkladu rozhodnutí, které přijala ohledně Stížnosti (dále jen jako „Rozhodnutí“). Toto Rozhodnutí je pro jednatele závazné.
 4. V případě, že Dlužník není Rozhodnutím plně uspokojen, může se domáhat jeho přezkumu opakovanou stížností (dále jen jako „Opakovaná stížnost“) u Poskytovatele postupem podle čl. I. Jednatel Poskytovatele v takovém případě postoupí Opakovanou stížnost, Rozhodnutí, Stížnost a veškeré podklady k přezkoumání dozorčí radě Poskytovatele (dále jen jako „Dozorčí rada“) s informací o délce lhůty, která v souladu s odst. 2.6. zbývá pro vyřízení Opakované stížnosti. Na Opakovanou stížnost se použijí ustanovení o Stížnosti přiměřeně.
 5. Po postoupení Opakovanou stížnost projedná a přezkoumá její důvodnost Dozorčí rada. Pro postup Dozorčí rady se použije odst. 2.2. a 2.3. obdobně. Rozhodnutí, jímž Dozorčí rada Opakovanou stížnost zcela či z části zamítla, musí obsahovat vysvětlení stanoviska Poskytovatele k Opakované stížnosti a poučení o možnosti dalšího postupu, jak je uveden v následujícím odstavci.
 6. V případě, že není postupem Poskytovatele do 30 dnů od doručení Stížnosti Poskytovateli Dlužník plně uspokojen, je Dlužník oprávněn se obrátit s danou Stížností na finančního arbitra podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s informacemi zveřejněnými na internetových stránkách Poskytovatele, nebo na příslušný soud. Tato lhůta se po dobu od doručení Rozhodnutí Dlužníkovi do doručení Opakované stížnosti Poskytovateli staví.
 7. Dlužník je oprávněn se dále obrátit na Českou národní banku pověřenou výkonem dohledu nad úvěrovými institucemi, pokud považuje postup Poskytovatele za rozporný s relevantními právními předpisy.
 8. Jednatel Poskytovatele sdělí rozhodnutí o Stížnosti či Opakované stížnosti Dlužníkovi bez zbytečného odkladu poté, co je mu rozhodnutí o Stížnosti či Opakované stížnosti sděleno, a to písemně (v listinné formě či elektronicky) na Dlužníkem uvedenou adresu (resp. e-mailovou adresu).

Doručování

 1. Jakýkoli dokument podle tohoto Reklamačního řádu bude považován za doručený:
  1. jestliže byl doručen osobně, v době doručení či v době odmítnutí převzetí, nebo
  2. jestliže byl odeslán poštou a existují pochybnosti o datu doručení, pátý pracovní den po dni, kdy byl předán poště.
 2. Při prokazování doručení bude stačit prokázat, že doručení bylo uskutečněno, že obálka obsahující oznámení nebo dokument byla řádně adresována a předána poště jako předem placená doporučená poštovní zásilka.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád je závazný pro všechny osoby jednající jménem Poskytovatele při činnosti dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen jako „Zákon“).
 2. Jednatel Poskytovatele průběžně vyhodnocuje rozhodovací praxi Úvěrové rady a Dozorčí rady a může na základě takového vyhodnocování podávat doporučení Dozorčí radě ohledně vhodných řešení opakujících se problémů a systémových rizik. Dozorčí rada je povinna projednat taková doporučení jednatele na svém nejbližším zasedání.
 3. Kontrola plnění podmínek stanovených v Reklamačním řádu a Zákonu náleží do působnosti Dozorčí rady. Dozorčí rada provede kontrolu postupů a věcné správnosti rozhodování podle tohoto Reklamačního řádu nejméně jednou ročně na náhodně zvoleném vzorku případů za daný rok. V případě zjištění systémových nedostatků Dozorčí rada učiní kroky nezbytné k jejich nápravě.
 4. Tento Reklamační řád byl přijat dne 7.2.2017

Gentar s.r.o.

Sídlo společnosti: Slavíkova 1568/23, 120 00 Praha 2

Pobočka: Krkonošská 2001/16, 120 00 Vinohrady

Schůzka možná po telefonické domluvě

Zobrazit na Google
+420 608 872 023

IČ: 24307319 Společnost Gentar s.r.o. je zapsaná v OR
vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka C195211.

Potřebujete poradit? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Výše uvedené osobní údaje dobrovolně sdělujete správci osobních údajů, kterým je společnost Gentar s.r.o., se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 24307319, zapsaná v OR spisová značka C 195211 vedená u Městského soudu v Praze, telefon +420 222 210 761, e-mail: info@gentar.cz (dále také jako „správce“). Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat, aby s Vámi mohl jednat o případném poskytnutí úvěru (tj. posouzení Vaší úvěruschopnosti, uzavření smlouvy o úvěru a poskytnutí úvěru). Důvodem zpracování je jeho nezbytnost pro uzavření případné smlouvy o úvěru s Vámi. Kompletní poučení o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech v souvislosti se zpracováním, se dozvíte kliknutím na tento odkaz .

Potřebujete poradit? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Výše uvedené osobní údaje dobrovolně sdělujete správci osobních údajů, kterým je společnost Gentar s.r.o., se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 24307319, zapsaná v OR spisová značka C 195211 vedená u Městského soudu v Praze, telefon +420 222 210 761, e-mail: info@gentar.cz (dále také jako „správce“). Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat, aby s Vámi mohl jednat o případném poskytnutí úvěru (tj. posouzení Vaší úvěruschopnosti, uzavření smlouvy o úvěru a poskytnutí úvěru). Důvodem zpracování je jeho nezbytnost pro uzavření případné smlouvy o úvěru s Vámi. Kompletní poučení o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech v souvislosti se zpracováním, se dozvíte kliknutím na tento odkaz .

Potřebujete poradit? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Výše uvedené osobní údaje dobrovolně sdělujete správci osobních údajů, kterým je společnost Gentar s.r.o., se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 24307319, zapsaná v OR spisová značka C 195211 vedená u Městského soudu v Praze, telefon +420 222 210 761, e-mail: info@gentar.cz (dále také jako „správce“). Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat, aby s Vámi mohl jednat o případném poskytnutí úvěru (tj. posouzení Vaší úvěruschopnosti, uzavření smlouvy o úvěru a poskytnutí úvěru). Důvodem zpracování je jeho nezbytnost pro uzavření případné smlouvy o úvěru s Vámi. Kompletní poučení o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech v souvislosti se zpracováním, se dozvíte kliknutím na tento odkaz .

Potřebujete poradit? Napište nám a my Vás budeme kontaktovat.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Výše uvedené osobní údaje dobrovolně sdělujete správci osobních údajů, kterým je společnost Gentar s.r.o., se sídlem Slavíkova 1568/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 24307319, zapsaná v OR spisová značka C 195211 vedená u Městského soudu v Praze, telefon +420 222 210 761, e-mail: info@gentar.cz (dále také jako „správce“). Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat, aby s Vámi mohl jednat o případném poskytnutí úvěru (tj. posouzení Vaší úvěruschopnosti, uzavření smlouvy o úvěru a poskytnutí úvěru). Důvodem zpracování je jeho nezbytnost pro uzavření případné smlouvy o úvěru s Vámi. Kompletní poučení o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech v souvislosti se zpracováním, se dozvíte kliknutím na tento odkaz .